Pastoraat

Het Pastorale Team,  bestaande uit: predikant, de ouderlingen en de pastorale medewerkers, is verantwoordelijk voor het pastoraat.

Bezoek van de predikant, een ouderling of pastoraal medewerker kan gewenst zijn bij ingrijpende gebeurtenissen als ziekenhuisopname, ziekte, geboorte van een kind, pensionering, huwelijksjubileum of gezinsproblemen. In dat geval kan altijd contact worden opgenomen met een lid van het Pastorale Team.

In alle gevallen geldt dat het verstandig is om zelf uw wens tot bezoek kenbaar te maken. Tehuizen (ook ziekenhuizen) informeren de kerken niet over wie er opgenomen is. Er wordt meestal wel gevraagd naar uw levensovertuiging, maar dat is voor intern gebruik in het huis, deze informatie wordt niet met uw wijkgemeente gedeeld. U kunt zich melden via uw wijkcoördinator (gegevens vindt u bij “wijkindeling”).

BIJSTAND IN HET PASTORAAT:

Na het vertrek van ds. Leistra en ds. Voorhaar is in de afgelopen maanden verschillende keren aandacht gevraagd voor het pastoraat in de (voormalige) wijkgemeenten van de
Bethlehemkerk en de Opstandingskerk. De zorg om de invulling van het pastoraat leefde vanzelfsprekend ook bij de kerkenraad. We zijn dan ook blij dat ds. Annet Hogenbirk uit
Nijmegen bijstand in het pastoraat komt verlenen. Zij begint op woensdag 1 november met haar werk in onze wijkgemeente.

ds. Annet Hogenbirk

Aanwezigheid: Ds. Annet Hogenbirk zal haar werkzaamheden zoveel mogelijk op woensdag en vrijdag verrichten. Zij heeft een werkplek gekregen in de Bethlehemkerk. Van daaruit zal zij haar afspraken en bezoeken uitvoeren.
Bereikbaarheid:
Haar e-mailadres is: pastorannetpga@gmail.com
Wanneer u een afspraak met haar wilt maken voor een bezoek, dan kunt u hiervoor het predikantensecretariaat, mevrouw Conny Bloemendaal, bellen of mailen. Zij is bereikbaar onder telefoonnummer 026 – 361 01 33 of connybl@hotmail.com
Gerda de Kleijn
Vicevoorzitter wijkkerkenraad Arnhem-Noord

Meldpunt seksueel misbruik

Helaas komt seksueel misbruik ook voor binnen de Protestantse Kerk.
Vrouwen en mannen die dat is overkomen, kunnen voor steun en begeleiding terecht bij SMPR, meldpunt seksueel misbruik in de kerk. SMPR helpt seksueel misbruik in relaties
binnen de kerk bestrijden en voorkomen.

De eerste loyaliteit van de SMPR ligt bij de slachtoffers. SMPR heeft vertrouwenspersonen waar u mee kunt praten. Zie www.smpr.nl of 030 303 8590