Wijkkerkenraad Arnhem-Noord

Met ingang van 1 september 2017 is de Opstandingskerk onderdeel van de wijkgemeente Arnhem-Noord.  

Moderamen wijkgemeente Arnhem-Noord:

Dick Appels, voorzitter                      026 4453445   dick.appels@gmail.com

Marijke Gerritsen, vicevoorzitter      06 53514056   vzbethlehemkerkarnhem@outlook.com

Gerda de Kleijn, vicevoorzitter          026 361 0683 voorzitter.opstandingskerk@gmail.com

Monique Maan, predikant                026 389 1962 m.maan@live.nl

Nollie Kramer, scriba                         kramer.bunschoten@upcmail.nl

Johan van Holten, adviseur               j.vanholten@protestantsekerk.nl

Secretariaat Opstandingskerk: scriba@opstandingskerkarnhem.nl

Nieuwe ontwikkelingen

februari 2018

Mededeling rondom stand van zaken Walburgiskerk:
Maandag 19 februari heeft de Algemene Kerkenraad vergaderd.
Na lang met elkaar van gedachten gewisseld te hebben, bleek dat het een ingewikkelde kwestie is en meer tijd genomen moet worden om tot een definitief besluit te komen. Er is dus geen besluit genomen! Meer informatie kan op dit moment dan ook niet gegeven worden. Wij realiseren ons dat dit naar u, als gemeente, niet fijn is maar de gesprekken duren voort. 20 maart a.s. komt de grote wijkkerkenraad Arnhem-Noord bijeen in de Bethlehemkerk. Daarna wordt z.s.m. een gemeenteavond belegd.
Moderamen Arnhem-Noord

februari 2018

Voortgang kerkenkeuze:
Op maandag 5 februari is de Algemene Kerkenraad (AK) bijeen geweest voor een extra brainstrom over de kerkenkeuze. Een goede aanleiding om u in het kort op de hoogte te stellen van de stand van zaken rond de keuze van de kerkgebouwen in Arnhem.
Als keuzemogelijkheden zijn door het College van Kerkrentmeesters (CvK) een drietal scenario’s doorgerekend:
1.  onveranderd beleid, ‘we doen niets’ en alles gaat door zoals in 2018 begroot
2.  er worden in Noord twee kerken en in Zuid één kerk gesloten. Over blijven dan telkens één van de bestaande kerken in zowel ‘Noord’ als ‘Zuid’, welke de noodzakelijke aanpassingen ondergaan
3.  de Walburgis wordt aangekocht, in Noord worden drie en in Zuid één kerk verkocht.

In de brainstorm stond centraal: wat voor kerk willen wij zijn in Arnhem? Welke rol kan een ‘City-kerk’ als bij voorbeeld de Walburgis spelen, welke vitaliteit verwachten wij er mee te bereiken? Hoe zorgen we daarbij voor blijvende samenhang in de voormalige drie respectievelijk twee wijken van Noord en Zuid?
En: kunnen we misschien al op weg gaan naar een vierde scenario, dat wil zeggen naar een situatie met maar één kerk voor heel Arnhem?
Conclusie van de aanwezigen was dat een scenario met de Walburgis weliswaar voor Arnhem-Noord zeker interessant kan zijn, maar dat Arnhem-Zuid niet zo ver is dat het er zijn twee kerken voor zou willen opgeven.
De discussie werd eerst uitsluitend op inhoud gevoerd en pas daarna werden de financiën van de drie eerstgenoemde scenario’s besproken. Het gemeenschappelijke kenmerk van de
scenario’s is, dat zij allemaal leiden tot het verlies van ons vermogen in ca. tien tot vijftien jaar. Het teruglopen van inkomsten uit ‘levend geld’ en het jarenlang aanvullen van
tekorten uit ons eigen vermogen maken tezamen de situatie letterlijk ondraaglijk op den duur. Het CvK adviseert zo snel mogelijk, te beginnen met 2018, flinke, blijvende, bezuinigingen in te stellen. De scenario’s wijzen nl. uit dat de langere termijn er
dan aanzienlijk beter uitziet.
Wat nu verder aan de orde is: de scenario’s worden aangevuld en uitgediept, verkenningen van allerlei aard lopen door en op 19 februari hopen wij in de volgende AK te spreken over scenario’s die wij ook aan de wijkgemeenten kunnen voorleggen. Daarover hoort u rond die tijd beslist meer. En natuurlijk kan ook nu al gereageerd worden!

Voor het Moderamen van wijkgemeente Arnhem-Noord: Marijke
Gerritsen, Gerda de Kleijn, Dick Appels
februari 2018

——————————————————————————————————

Ontwikkelingen in Noord

17 september 2017

Aan de leden van de PGA, wijkgemeente Arnhem-Noord

Eind mei heeft u in de zondag(s)- of maandbrief van de Bethlehemkerk, de Diaconessenkerk en de Opstandingskerk kunnen lezen dat de werkgroep Noord-Zuid de wenselijkheid en haalbaarheid zou onderzoeken om te komen tot één kerkgebouw voor de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA). Het bericht is ook in onze kerken in Arnhem-Zuid gepubliceerd. In zijn rubriek Nieuws uit de Algemene Kerkenraad in Kerkperspectief van 2 september heeft voorzitter Dick van Dijk er nogmaals de aandacht op gevestigd.

Toen de werkgroep Noord-Zuid op 5 september weer bij elkaar kwam om verder met elkaar te spreken over de wenselijkheid en de haalbaarheid, kwam het bericht dat de Walburgiskerk op zeer korte termijn te koop zou worden aangeboden. Dat bericht heeft ertoe geleid dat de wijkkerkenraden van Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid in een ingelaste extra vergadering op 12 september op de hoogte zijn gesteld van het feit dat de Walburgiskerk te koop is gezet.

De vraag waarop in die ingelaste vergadering een antwoord werd gezocht was: Lijkt het de wijkkerkenraad Arnhem-Noord een goed idee om te onderzoeken of de Walburgis de geschikte plek is om op enig moment te dienen als de gezamenlijke kerk van de drie voormalige wijkgemeenten, nu de wijkgemeente Arnhem-Noord?

Onderzoeken wil zeggen uitzoeken of het mogelijk is, en of we er met elkaar willen gaan kerken. Daarmee is niet gezegd dat we dat ook werkelijk gaan doen. Een beslissing kan pas worden genomen nadat er een uitgebreid onderzoek heeft plaatsgevonden, zodat voors en tegens kunnen worden afgewogen, in de Algemene Kerkenraad, in onze wijkkerkenraad, met onze gemeenteleden. Definitieve beslissingen worden pas genomen nadat de gemeenteleden de gelegenheid is gegeven hun mening te geven.

De wijkkerkenraad Arnhem-Noord heeft unaniem besloten dat onderzoek te willen starten. De leden van de wijkkerkenraad kunnen u nader inlichten. Dick van Dijk is degene die belangstellenden van buiten de PGA te woord zal staan.